ALLMÄNT

Genom att beställa varor från Studio Formata accepterar du de allmänna villkoren. Avtalet upprättas samtidigt som din beställning accepteras. Om du är under 18 år krävs målsmans godkännande för att avtalet ska vara giltigt. Vi kan göra prisändringar utan förvarning. Erbjudanden gäller så länge lagret räcker. Vi reserverar oss för fel i artikelinformationen, vi kan inte garantera att bilderna i webshopen återger varans exakta utseende. Tänk på att färger kan återges olika på olika datorer beroende på datorns färginställningar. Alla falska beställningar och försök till bedrägerier polisanmäls.


BETALNING

Alla priser på www.studioformata.se  är i svenska kronor (SEK), inklusive 25% moms.

Studio Formata använder PayPal.

 

ORDERBEKRÄFTELSE

När vi mottagit din beställning får du en orderbekräftelse från oss och det innebär att du ingår ett köpavtal. Kontrollera alltid din bekräftelse och kontakta oss snarast om du undrar över något. Alla beställda produkter förblir vår egendom till dess att vi mottagit fullständig betalning.

 

VARULAGER

Ibland händer det att lagersaldot är fel och varor tagit slut. Om det inträffar meddelar vi detta så snart som möjligt. Du får självklart pengarna tillbaka, alternativt byter du till annan vara.

 

FRAKT OCH LEVERANSVILLKOR

Vi skickar våra produkter med Postnord.  Hör gärna av dig om du har frågor.


Inom Sverige kostar frakten 49 SEK. Fraktkostnaden baseras på en maximal vikt på 2000 gram per beställning. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Inom Europa är grundpriset på frakten 99 SEK. Om beställningen omfattar ett flertal produkter kommer fraktkostnaden att justeras uppåt, 20 SEK för små brickor och 40 SEK för stora brickor. Den totala fraktkostnaden framgår vid betalningen. Leveranstiden är normalt 4-6 arbetsdagar.

Utanför Europa är grundpriset på frakten 99 SEK. Om beställningen omfattar ett flertal produkter kommer fraktkostnaden att justeras uppåt, 25 SEK för små brickor och 45 SEK för stora brickor. Den totala fraktkostnaden framgår vid betalningen. Leveranstiden är normalt 7-10 arbetsdagar.

Observera att länder som inte tillhör EU inte betalar moms samt att tullavgift samt eventuella lokala avgifter kan tillkomma.

Om ditt paket är transportskadat måste det anmälas direkt till Postnord när du tar emot det.


ÅTERBETALNING

Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalas varuvärdet minus kostnad för returfrakt. Återbetalning sker till ditt kort eller PayPal-konto så fort vi fått varan i retur och bekräftat att den är oanvänd och i oskadat skick.

 

EJ UTHÄMTAT PAKET

Du har två veckor på dig att hämta ut ditt paket. Därefter skickas paketet tillbaka till oss.

Om du inte hämtar ut paketet inom 14 dagar så faktureras du på 350 SEK.

 

ÖVRIG INFORMATION

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.


CONDITIONS AND INFORMATION 

GENERAL

By ordering goods from Studio Formata you accept the general terms and conditions. The agreement is established at the same time as your order is accepted. If you are under 18, parental consent is required for the agreement to be valid. We can make price changes without notice. Offers are valid as long as our stock lasts. We make reservations for errors in the article information, we cannot guarantee that a photograph depicts the product exactly. Keep in mind that different colors render differently on different computers, depending on your computer's color settings. All false orders and attempted fraud will be reported to the police.

 

PAYMENT

All prices on www.studioformata.se are shown in Swedish kronor (SEK) , including 25 % VAT.

Studio Formata use PayPal.

 

ORDER CONFIRMATION 

Once we receive your order you will receive an order confirmation from us, meaning that you make a purchasing contract . Always check your confirmation and contact us immediately if you have any questions. All products ordered remain our property until we receive full payment.

 

INVENTORIES

Sometimes the stock balance is wrong and goods run out. If this happens, we will get in touch as soon as possible. Of course you will get your money back or get the option to choose another item.


SHIPPING AND DELIVERY

We send our products with PostNord.  Please contact us if you have questions.

 

Within Sweden the shipping cost is 49 SEK. The shipping charges are based on a maximum weight of 2000 grams per order. The delivery time is normally 3-5 working days.

Within Europe the shipping cost  for the first product is 99 SEK. For additional products the shipping charges will be raised, with 20 SEK for the smaller trays and with 40 SEK for the larger trays. The total shipping cost will be presented at the check out. The delivery time is normally 4-6 working days .

Outside of Europe the shipping cost for the first product is 99 SEK. For additional products the shipping charges will be raised with, 25 SEK for the smaller trays and 45 SEK for the larger trays. The total shipping cost will be presented at the check out.  The delivery time is normally 7-10 working days.

Please note that countries that do not belong to the EU do not pay VAT and customs charges and any local fees may apply.

If your package is damaged during transport this must be notified directly to PostNord when you receive it.

 

REFUND

When using the right to withdrawal you will be refunded the value of goods minus the cost of the return shipping. Repayment will be made to your card or PayPal account as soon as we received the returned product and have confirmed that it is unused and undamaged.

 

NOT COLLECTED PARCEL

You have two weeks to collect your parcel. After that, the parcel will be sent back to us.

If you do not collect the parcel within 14 days you will be billed at 350 SEK.

 

OTHER INFORMATION

The website and all its contents are owned by us and is protected by intellectual property and marketing law . This means that the company name, product names, images, graphics, design, layout and information about products, services and other content may not be copied or used without written consent from us.